ชื่อ - นามสกุล :แพทย์หญิงใจทิพย์ เชื่อมไธสง
ตำแหน่ง :
หน้าที่หลัก :ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
ที่อยู่ :99 ม.18 ต.บักได อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ 32140
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มงานบริหารทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มงานยุทธศาสตร์
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มงานการพยาบาล
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิฯ
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มงานทันตกรรม
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มงานเภสัชกรรม
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มงานการแพทย์
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มงานแพทย์แผนไทยฯ
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มงานรังสีการแพทย์
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มงานโภชนศาสตร์
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้อำนวยการโรงพยาบาล