ชื่อ - นามสกุล :นางอนงนาจ พองนวล
ตำแหน่ง :เจ้าพนักงานเวชสถิติชำนาญงาน
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มงานยุทธศาสตร์
หน้าที่ในกลุ่ม : รับผิดชอบงานประกันสุขภาพ