ชื่อ - นามสกุล :นายดี ชัยฉลาด
ตำแหน่ง :พนักงานซักฟอก
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มงานบริหารทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม : พนักงานซักฟอก