ชื่อ - นามสกุล :นายพิทักษ์ จันทนุภา
ตำแหน่ง :นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มงานยุทธศาสตร์
หน้าที่ในกลุ่ม : งานเทคโนโลยีสารสนเทศทางการแพทย์