ชื่อ - นามสกุล :น.ส.พจนา ศรีบุญเรือง
ตำแหน่ง :นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิฯ
หน้าที่ในกลุ่ม : งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม