ชื่อ - นามสกุล :นางพีรดาภรณ์ เบ็ญเจิด
ตำแหน่ง :พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มงานการพยาบาล
หน้าที่ในกลุ่ม : งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก