ชื่อ - นามสกุล :น.ส.กัลยาณี วิชัย
ตำแหน่ง :แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มงานแพทย์แผนไทยฯ
หน้าที่ในกลุ่ม : แพทย์แผนไทย