ชื่อ - นามสกุล :น.ส.จิตราวิณี ผิวอ่อน
ตำแหน่ง :พนักงานบันทึกข้อมูล
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิฯ
หน้าที่ในกลุ่ม : พนักงานบันทึกข้อมูล