ชื่อ - นามสกุล :นายมิตร เสาประโคน
ตำแหน่ง :พนักงานเกษตรพื้นฐาน
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มงานบริหารทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม : พนักงานเกษตรพื้นฐาน