ชื่อ - นามสกุล :นายจิรพงษ์ สายบุตร
ตำแหน่ง :พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
หน้าที่หลัก :หัวหน้างานการพยาบาลหน่วยควบคุมการติดเชื้อและจ่ายกลาง
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มงานการพยาบาล
หน้าที่ในกลุ่ม : งานการพยาบาลหน่วยควบคุมการติดเชื้อและจ่ายกลาง