ชื่อ - นามสกุล :นางรัชนี เทือกทอง
ตำแหน่ง :พนักงานช่วยการพยาบาล
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มงานแพทย์แผนไทยฯ
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย