ชื่อ - นามสกุล :นายลิขิต แนบทางดี
ตำแหน่ง :พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :หัวหน้ากลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มงานยุทธศาสตร์
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิฯ
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้ากลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม