ชื่อ - นามสกุล :นางวนิดา แจ่มใส
ตำแหน่ง :พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มงานการพยาบาล
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล